พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอุไรภรณ์ เถาแก้ว  เลขที่สมัคร 631310832  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน