พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์  เลขที่สมัคร 631310830  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน