พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจิราภรณ์ ผาริโน  เลขที่สมัคร 631310828  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน