พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนกฤต กิ้วระแยง  เลขที่สมัคร 631310825  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน