พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอัญมณี บัวศรี  เลขที่สมัคร 631310678  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน