พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรวรรณ แสนหูม  เลขที่สมัคร 631310484  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน