กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายเฉลิมวงค์ สว่างใจ  เลขที่สมัคร 631311661  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว