กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวรมิตา ปราณี  เลขที่สมัคร 631310220  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว