ค้นหาข้อมูล
รายการใบเสร็จรับเงินโรงเรียนวิถีธรรม
ลำดับ เลขที่ใบเสร็จ ชื่อ - สกุล วันที่ออกใบเสร็จ ยอดเงิน รายละเอียด
1 590036010 ด.ช.กรกฏ ฤทธิธรรม 28 มิถุนายน 2559 3000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559
2 590036010 ด.ช.กรกฏ ฤทธิธรรม 28 มิถุนายน 2559 9000 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559
3 580031560 ด.ญ.กรชนก เจริญสุข 02 มิถุนายน 2558 3000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4 580031560 ด.ญ.กรชนก เจริญสุข 02 มิถุนายน 2558 9000 ภาคเรียนที่ 1/58 ชั้นอนุบาลปีที่ 3
5 590034247 ด.ญ.กรชนก เจริญสุข 03 มิถุนายน 2559 9000 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559
6 590008539 ด.ญ.กรชนก เจริญสุข 08 ธันวาคม 2558 9000 ค่าบำรุงการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558
7 550035667 ด.ช.กรฤต เกียรติธนพร 21 พฤษภาคม 2555 9000 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
8 550035667 ด.ช.กรฤต เกียรติธนพร 21 พฤษภาคม 2555 3000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
9 580008499 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 05 มกราคม 2558 9000 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10 590036741 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 04 กรกฎาคม 2559 12000 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
11 550045411 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 29 มิถุนายน 2555 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 1/2555
12 590010023 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 28 ธันวาคม 2558 12000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558
13 580031893 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 04 มิถุนายน 2558 12000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558
14 570037569 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 01 กรกฎาคม 2557 9000 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
15 550045411 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 29 มิถุนายน 2555 3000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
16 570018553 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 03 มกราคม 2557 9000 ภาคเรียนที่ 2/2556
17 560017574 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 24 ธันวาคม 2555 9000 ภาคเรียนที่ 2/2555 ปีการศึกษา 2555
18 560050404 ด.ญ.กรวลัย หาญมนตรี 28 มิถุนายน 2556 9000 ค่าเทอม 1/2556
19 590033124 ด.ช.กฤตธน สายเหมย 23 พฤษภาคม 2559 3000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20 590033124 ด.ช.กฤตธน สายเหมย 23 พฤษภาคม 2559 9000 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10